GIỎ HÀNG SHOPHOUSE GRANDWORLD PHÚ QUỐC

Giỏ hàng bán Shophouse Grandworld – khu Shanghai

1.SA-01-03
 • Hướng: Bắc
 • Diện tích đất: 84m2
 • Diện tích xây dựng: 225.6m2
 • Giá bao gồm VAT; 12.474,537,067 đ
 • Sở hữu ngay chỉ với: 3 tỷ 9
2.SA-01-06
 • Hướng: Bắc
 • Diện tích đất: 84 m2
 • Diện tích xây dựng: 225,6 m2
 • Giá bao gồm VAT: 12,455,218,658 
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4,3 tỷ
3.SA-01-08
 • Hướng: Bắc
 • Diện tích đất: 84 m2
 • Diện tích xây dựng: 225,6 m2
 • Giá bao gồm VAT: 12,435,900,420
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4,3 tỷ
4.SA-01-09
 • Hướng: Bắc
 • Diện tích đất: 84 m2
 • Diện tích xây dựng: 225,6 m2
 • Giá bao gồm VAT: 12,426,241,300
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4,3 tỷ
5.SA-01-10
 • Hướng: Bắc
 • Diện tích đất: 84 m2
 • Diện tích xây dựng: 224,8 m2
 • Giá bao gồm VAT: 12,408,032,017
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4,3 tỷ
6.SA-01-11
 • Hướng: Bắc
 • Diện tích đất: 84 m2
 • Diện tích xây dựng: 224,8 m2
 • Giá bao gồm VAT: 12,398,372,919
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4,3 tỷ
7.SA-01-12
 • Hướng: Bắc
 • Diện tích đất: 84 m2
 • Diện tích xây dựng: 225,6 m2
 • Giá bao gồm VAT: 12,397,263,941
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4,3 tỷ
8.SA-01-15
 • Hướng: Bắc
 • Diện tích đất: 84 m2
 • Diện tích xây dựng: 225,6 m2
 • Giá bao gồm VAT: 12,387,604,653
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4,3 tỷ
9.SA-01-16
 • Hướng: Bắc
 • Diện tích đất: 84 m2
 • Diện tích xây dựng: 225,6 m2
 • Giá bao gồm VAT: 12,377,945,533
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4,3 tỷ
10.SA-01-17
 • Hướng: Bắc
 • Diện tích đất: 84 m2
 • Diện tích xây dựng: 225,6 m2
 • Giá bao gồm VAT: 12,368,286,245
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4,3 tỷ
11.SA-01-18
 • Hướng: Bắc
 • Diện tích đất: 84 m2
 • Diện tích xây dựng: 225,6 m2
 • Giá bao gồm VAT: 12,350,076,987
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4,3 tỷ
12.SA-01-19
 • Hướng: Bắc
 • Diện tích đất: 84 m2
 • Diện tích xây dựng: 225,6 m2
 • Giá bao gồm VAT: 12,340,417,863
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4,3 tỷ
13.SA-01-20
 • Hướng: Bắc
 • Diện tích đất: 84 m2
 • Diện tích xây dựng: 225,6 m2
 • Giá bao gồm VAT: 12,339,308,886
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4,3 tỷ
14.SA-01-21
 • Hướng: Bắc
 • Diện tích đất: 84 m2
 • Diện tích xây dựng: 225,6 m2
 • Giá bao gồm VAT: 12,339,649,765
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4,3 tỷ
15.SA-01-22
 • Hướng: Bắc
 • Diện tích đất: 84 m2
 • Diện tích xây dựng: 225,6 m2
 • Giá bao gồm VAT: 12,319,990,478
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4,3 tỷ
16.SA-01-23
 • Hướng: Bắc
 • Diện tích đất: 84m2
 • Diện tích xây dựng: 225.6m2
 • Giá bao gồm VAT: 12,310,331,526 
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4 tỷ 9
17.SA-01-24
 • Hướng: Bắc
 • Diện tích đất: 84m2
 • Diện tích xây dựng: 225.6m2
 • Giá bao gồm VAT: 12,300,672,239 
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4 tỷ 9
18. SA-03-42 ( đã bán)
 • Hướng Nam
 • Diện tích đất : 94.5 m2
 • Diện tích xây dựng : 253.4 m2
 • Giá bao gồm VAT: 13,392,255,882
 • Sở hữu ngay chỉ với : 4 tỷ 241
19. SA-03-47 ( đã bán)
 • Hướng Nam
 • Diện tích đất : 94.5 m2
 • Diện tích xây dựng : 253.4 m2
 • Giá bao gồm VAT : 13,446,588,625
 • Sở hữu ngay chỉ với : 4 tỷ 258
20. SA-03-48 ( đã bán)
 • Hướng Nam
 • Diệc tích đất : 94.5 m2
 • Diện tích xây dựng : 253.4 m2
 • Giá bao gồm VAT : 13,457,455,286
 • Sở hữu ngay chỉ với : 4 tỷ 262
21. SA-03-50 ( đã bán)
 • Hướng Nam
 • Diện tích đất : 94.5 m2
 • Diện tích xây dựng : 253.4 m2
 • Giá bao gồm VAT : 13,479,188,156
 • Sở hữu ngay chỉ với : 4 tỷ 269
22. SA-05-19 ( đã bán)
 • Hướng Bắc
 • Diện tích đất : 77 m2
 • Diện tích xây dựng : 202.9 m2
 • Giá bao gồm VAT : 12,120,041,005
 • Sở hữu ngay chỉ với : 3 tỷ 838
23. SA-05-20 ( đã bán)
 • Hướng Bắc
 • Diện tích đất : 77 m2
 • Diện tích xây dựng : 202.9 m2
 • Giá bao gồm VAT : 12,111,186,949
 • Sở hữu ngay chỉ với : 3 tỷ 836
24. SA-05-21 ( đã bán)
 • Hướng Bắc
 • Diện tích đất : 77 m2
 • Diện tích xây dựng : 202.1 m2
 • Giá bao gồm VAT : 12,093,782,628
 • Sở hữu ngay chỉ với : 4 tỷ 8
25. SA-05-22 ( đã bán)
 • Hướng Bắc
 • Diện tích đất : 77 m2
 • Diện tích xây dựng : 202.1 m2
 • Giá bao gồm VAT : 12,084,928,285
 • Sở hữu ngay chỉ với : 3 tỷ 827
26. SA-05-37 ( đã bán)
 • Hướng Nam
 • Diện tích đất : 77 m2
 • Diện tích xây dựng : 202.1 m2
 • Giá bao gồm VAT : 12,253,158,567
 • Sở hữu ngay chỉ với 3 tỷ 880
27. SA-05-39 ( đã bán)
 • Hướng Nam
 • Diện tích đất : 77 m2
 • Diện tích xây dựng : 202.9 m2
 • Giá bao gồm VAT : 12,279,417,250
 • Sở hữu ngay chỉ với : 3 tỷ 889
28. SA-05-58 ( đã bán)
 • Hướng Nam
 • Diện tích đất : 77 m2
 • Diện tích xây dựng : 202.1 m2
 • Giá bao gồm VAT : 12,439,097,384
 • Sở hữu ngay chỉ với : 3 tỷ 939
29. SA-05-59 ( đã bán)
 • Hướng Nam
 • Diện tích đất : 77 m2
 • Diện tích xây dựng : 202.1 m2
 • Giá bao gồm VAT : 12,447,951,586
 • Sở hữu ngay chỉ với : 3 tỷ 943
30. SA-05-60 ( đã bán)
 • Hướng Nam
 • Diện tích đất : 77 m2
 • Diện tích xây dựng : 202.9 m2
 • Giá bao gồm VAT : 12,465,355,942
 • Sở hữu ngay chỉ với : 3 tỷ 948
31. SA-05-61 ( đã bán)
 • Hướng Nam
 • Diện tích đất : 77 m2
 • Diện tích xây dựng : 202.9 m2
 • Giá bao gồm VAT : 12,474,209,972
 • Sở hữu ngay chỉ với : 3 tỷ 950
32. SA-06-18 ( đã bán)
 • Hướng Đông Nam
 • Diện tích đất : 84 m2
 • Diện tích xây dựng : 225.6 m2
 • Giá bao gồm VAT : 12,580,787,893
 • Sở hữu ngay chỉ với : 3 tỷ 984
33. SA-06-19 ( đã bán)
 • Hướng Đông Nam
 • Diện tích đất : 84 m2
 • Diện tích xây dựng : 225.6 m2
 • Giá bao gồm VAT : 12,387,604,653
 • Sở hữu ngay chỉ với : 3 tỷ 923
34. SA-07-15 ( đã bán)
 • Hướng Tây Bắc
 • Diện tích đất : 76.6 m2
 • Diện tích xây dựng : 208.1 m2
 • Giá bao gồm VAT : 11,916,429,857
 • Sở hữu ngay chỉ với : 3 tỷ 774
35. SA-07-17 ( đã bán)
 • Hướng Tây Bắc
 • Diện tích đất : 81.4 m2
 • Diện tích xây dựng : 222.5 m2
 • Giá bao gồm VAT : 11,881,749,305
 • Sở hữu ngay chỉ với : 3 tỷ 763
36. SA-07-21 ( đã bán)
 • Hướng Tây Bắc
 • Diện tích đất : 81 m2
 • Diện tích xây dựng : 221.6 m2
 • Giá bao gồm VAT : 11,829,123,986
 • Sở hữu ngay chỉ với : 3 tỷ 746
37. SA-08-27 ( đã bán)
 • Hướng Đông Nam
 • Diện tích đất : 81 m2
 • Diện tích xây dựng : 222.5 m2
 • Giá bao gồm VAT : 12,211,310,137
 • Sở hữu ngay chỉ với : 3 tỷ 867
38. SA-08-30 ( đã bán)
 • Hướng Đông Nam
 • Diện tích đất : 81 m2
 • Diện tích xây dựng : 222.5 m2
 • Giá bao gồm VAT : 12,211,310,137
 • Sở hữu ngay chỉ với : 3 tỷ 867
39. SA-08-32 ( đã bán)
 • Hướng Đông Nam
 • Diện tích đất : 81 m2
 • Diện tích xây dựng : 221.6 m2
 • Giá bao gồm VAT : 12,201,691,364
 • Sở hữu ngay chỉ với : 3 tỷ 865
40. SA-08-34
 • Hướng Đông Nam
 • Diện tích đất : 81 m2
 • Diện tích xây dựng : 222.5 m2
 • Giá bao gồm VAT : 12,211,310,137
 • Sở hữu ngay chỉ với : 3 tỷ 867
41. SA-08-35 ( đã bán)
 • Hướng Đông Nam
 • Diện tích đất : 81 m2
 • Diện tích xây dựng : 222.5 m2
 • Giá bao gồm VAT : 12,211,310,137
 • Sở hữu ngay chỉ với : 3 tỷ 867
42. SA-09-21 ( đã bán)
 • Hướng Tây Bắc
 • Diện tích đất : 84 m2
 • Diện tích xây dựng : 225.6 m2
 • Giá bao gồm VAT : 12,484,196,041
 • Sở hữu ngay chỉ với : 3 tỷ 953
43. SA-09-24 ( đã bán)
 • Hướng Đông Nam
 • Diện tích đất : 84 m2
 • Diện tích xây dựng : 225.6 m2
 • Giá bao gồm VAT : 12,967,154,027
 • Sở hữu ngay chỉ với : 4 tỷ 106
44. SA-09-29
 • Hướng Đông Nam
 • Diện tích đất : 84 m2
 • Diện tích xây dựng : 224.8 m2
 • Giá bao gồm VAT : 12,862,012,174
 • Sở hữu ngay chỉ với : 4 tỷ 073
45. SA-09-37 ( đã bán)
 • Hướng Đông Nam
 • Diện tích đất : 84 m2
 • Diện tích xây dựng : 224.8 m2
 • Giá bao gồm VAT : 12,862,012,174
 • Sở hữu ngay chỉ với : 4 tỷ 073
1.IN-01-02 ( đã bán)
 • Hướng: Tây Bắc
 • Diện tích đất: 83.90 m2
 • Diện tích xây dựng: 221.10 m2
 • Giá bao gồm VAT: 13,782,230,546 
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4 tỷ 8
2.IN-01-03 ( đã bán)
 • Hướng: Tây Bắc
 • Diện tích đất: 98 m2
 • Diện tích xây dựng: 253.70 m2
 • Giá bao gồm VAT: 14,891,825,231
 • Sở hữu ngay chỉ với: 5 tỷ 1
3.IN-01-07
 • Hướng: Tây Bắc
 • Diện tích đất: 98 m2
 • Diện tích xây dựng: 254,7 m2
 • Giá bao gồm VAT: 14,902,513,122
 • Sở hữu ngay chỉ với 5,25 tỷ
4.IN-01-15
 • Hướng: Tây Bắc
 • Diện tích đất: 98 m2
 • Diện tích xây dựng: 253,7 m2
 • Giá bao gồm VAT: 14,891,825,231
 • Sở hữu ngay chỉ với 5,2 tỷ
5.IN-01-19 ( đã bán)
 • Hướng: Tây Bắc
 • Diện tích đất: 70 m2
 • Diện tích xây dựng: 198.70 m2
 • Giá bao gồm VAT: 12,195,086,567 
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4 tỷ 2
6.IN-01-20 ( đã bán)
 • Hướng: Tây Bắc
 • Diện tích đất: 70 m2
 • Diện tích xây dựng: 198.10 m2
 • Giá bao gồm VAT:  12,188,673,800
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4 tỷ 2
7.IN-02-05 ( đã bán)
 • Hướng: Tây Bắc
 • Diện tích đất: 104.40 m2
 • Diện tích xây dựng: 324.90 m2
 • Giá bao gồm VAT:  15,628,641,689
 • Sở hữu ngay chỉ với: 5 tỷ 4
8.IN-02-06 ( đã bán)
 • Hướng: Tây Bắc
 • Diện tích đất: 114.80 m2
 • Diện tích xây dựng: 324.90 m2
 • Giá bao gồm VAT:  16,802,228,879 
 • Sở hữu ngay chỉ với: 5 tỷ 8
9.IN-02-09 ( đã bán)
 • Hướng: Tây Bắc
 • Diện tích đất: 135 m2
 • Diện tích xây dựng: 394.70 m2
 • Giá bao gồm VAT:  18,811,854,564
 • Sở hữu ngay chỉ với: 6 tỷ 5
10.IN-02-10 ( đã bán)
 • Hướng: Tây Bắc
 • Diện tích đất: 137.70 m2
 • Diện tích xây dựng: 393.10 m2
 • Giá bao gồm VAT: 19,069,522,480
 • Sở hữu ngay chỉ với: 6 tỷ 6
11.IN-03-01 ( đã bán)
 • Hướng: Tây Bắc
 • Diện tích đất: 114.10 m2
 • Diện tích xây dựng: 326.20 m2
 • Giá bao gồm VAT: 19,757,738,363
 • Sở hữu ngay chỉ với: 6 tỷ 8
12.IN-03-07 ( đã bán)
 • Hướng: Tây Bắc
 • Diện tích đất: 147.60 m2
 • Diện tích xây dựng: 390 m2
 • Giá bao gồm VAT:  20,043,875,272
 • Sở hữu ngay chỉ với: 6 tỷ 9
13.IN-03-08 ( đã bán)
 • Hướng: Tây Bắc
 • Diện tích đất: 151.80 m2
 • Diện tích xây dựng: 316.30 m2
 • Giá bao gồm VAT: 18,461,726,645  
 • Sở hữu ngay chỉ với: 6 tỷ 4
14.IN-03-09 ( đã bán)
 • Hướng: Tây Bắc
 • Diện tích đất: 127.10 m2
 • Diện tích xây dựng: 315.20 m2
 • Giá bao gồm VAT:  17,158,230,681
 • Sở hữu ngay chỉ với: 5 tỷ 9
15.IN-05-34 ( đã bán)
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 140.50 m2
 • Diện tích xây dựng: 345.70 m2
 • Giá bao gồm VAT: 23,533,136,304 
 • Sở hữu ngay chỉ với: 8 tỷ 1
16.IN-05-36 ( đã bán)
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 117.60 m2
 • Diện tích xây dựng: 336.20 m2
 • Giá bao gồm VAT: 17,362,491,409 
 • Sở hữu ngay chỉ với: 6 tỷ
17.IN-05-37 ( đã bán)
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 111.10 m2
 • Diện tích xây dựng: 298 m2
 • Giá bao gồm VAT: 16,240,421,291 
 • Sở hữu ngay chỉ với: 5 tỷ 6
18.IN-05-45 ( đã bán)
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 91m2
 • Diện tích xây dựng: 245.40 m2
 • Giá bao gồm VAT: 14,308,085,591 
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4 tỷ 9
19.IN-05-46 ( đã bán)
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 91 m2
 • Diện tích xây dựng: 245.40 m2
 • Giá bao gồm VAT: 14,308,085,591 
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4 tỷ 9
20.IN-06-34
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 105 m2
 • Diện tích xây dựng: 282,7 m2
 • Giá bao gồm VAT: 15,044,807,337
 • Sở hữu ngay chỉ với: 5,25 tỷ
21.IN-06-35
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 105 m2
 • Diện tích xây dựng: 281,7 m2
 • Giá bao gồm VAT: 15,034,119,631
 • Sở hữu ngay chỉ với: 5,2 tỷ
 
22.IN-06-37
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 77 m2
 • Diện tích xây dựng: 198,7 m2
 • Giá bao gồm VAT: 12,762,561,854
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4,4 tỷ
 
23.IN-06-38
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 77 m2
 • Diện tích xây dựng: 198,7 m2
 • Giá bao gồm VAT: 12,762,561,854
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4,4 tỷ
 
24.IN-06-43
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 77 m2
 • Diện tích xây dựng: 198,7 m2
 • Giá bao gồm VAT: 12,762,561,854
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4,4 tỷ
 
25.IN-06-44
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 77 m2
 • Diện tích xây dựng: 198,7 m2
 • Giá bao gồm VAT: 12,762,561,854
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4,4 tỷ
 
26.IN-06-45
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 77 m2
 • Diện tích xây dựng: 198,7 m2
 • Giá bao gồm VAT: 12,762,561,854
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4,4 tỷ
 
27.IN-06-46
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 77 m2
 • Diện tích xây dựng: 198,7 m2
 • Giá bao gồm VAT: 12,762,561,854
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4,4 tỷ
 
28.IN-06-48 ( đã bán)
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 77 m2
 • Diện tích xây dựng: 198.10 m2
 • Giá bao gồm VAT: 12,756,149,231 
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4 tỷ 4
29.IN-06-52
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 105 m2
 • Diện tích xây dựng: 282.7 m2
 • Giá bao gồm VAT:  15,044,807,337 
 • Sở hữu ngay chỉ với: 5 tỷ 2
30.IN-06-53
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 105 m2
 • Diện tích xây dựng: 282.70 m2
 • Giá bao gồm VAT:  15,044,807,337
 • Sở hữu ngay chỉ với: 5 tỷ 2
31.IN-06-55 ( đã bán)
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 105 m2
 • Diện tích xây dựng: 282.70 m2
 • Giá bao gồm VAT:  15,044,807,337 
 • Sở hữu ngay chỉ với: 5 tỷ 2
32.IN-06-56 ( đã bán)
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 105 m2
 • Diện tích xây dựng: 282.70 m2
 • Giá bao gồm VAT:  15,044,807,337 
 • Sở hữu ngay chỉ với: 5 tỷ 2
33.IN-06-57 ( đã bán)
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 105 m2
 • Diện tích xây dựng: 282.70 m2
 • Giá bao gồm VAT:  15,044,807,337
 • Sở hữu ngay chỉ với: 5 tỷ 2
34.IN-07-05
 • Hướng: Tây Bắc
 • Diện tích đất: 98m2
 • Diện tích xây dựng: 254,7m2
 • Giá bao gồm VAT:  14,677,132,885
 • Sở hữu ngay chỉ với: 5,13 tỷ
35.IN-07-07
 • Hướng: Tây Bắc
 • Diện tích đất: 98m2
 • Diện tích xây dựng: 254,7m2
 • Giá bao gồm VAT:  14,677,132,885
 • Sở hữu ngay chỉ với: 5,13 tỷ
36.IN-07-09
 • Hướng: Tây Bắc
 • Diện tích đất: 98m2
 • Diện tích xây dựng: 253,7m2
 • Giá bao gồm VAT:  14,666,445,013
 • Sở hữu ngay chỉ với: 5,13 tỷ
37.IN-07-10
 • Hướng: Tây Bắc
 • Diện tích đất: 98m2
 • Diện tích xây dựng: 253,7m2
 • Giá bao gồm VAT:  14,666,445,013
 • Sở hữu ngay chỉ với: 5,13 tỷ
38.IN-07-11
 • Hướng: Tây Bắc
 • Diện tích đất: 98m2
 • Diện tích xây dựng: 254,7m2
 • Giá bao gồm VAT:  14,677,132,885
 • Sở hữu ngay chỉ với: 5,13 tỷ

445

39.IN-07-12
 • Hướng: Tây Bắc
 • Diện tích đất: 98m2
 • Diện tích xây dựng: 254,7m2
 • Giá bao gồm VAT:  14,677,132,885
 • Sở hữu ngay chỉ với: 5,13 tỷ

445

40.IN-07-15
 • Hướng: Tây Bắc
 • Diện tích đất: 98m2
 • Diện tích xây dựng: 254,7m2
 • Giá bao gồm VAT:  14,677,132,885
 • Sở hữu ngay chỉ với: 5,13 tỷ

445

41.IN-07-16
 • Hướng: Tây Bắc
 • Diện tích đất: 98m2
 • Diện tích xây dựng: 254,7m2
 • Giá bao gồm VAT:  14,677,132,885
 • Sở hữu ngay chỉ với: 5,13 tỷ
42.IN-07-17
 • Hướng: Tây Bắc
 • Diện tích đất: 98m2
 • Diện tích xây dựng: 253,7m2
 • Giá bao gồm VAT:  14,666,445,013
 • Sở hữu ngay chỉ với: 5,13 tỷ
43.IN-07-26
 • Hướng: Tây Bắc
 • Diện tích đất: 100 m2
 • Diện tích xây dựng: 254,2 m2
 • Giá bao gồm VAT:  14,553,349,262 
 • Sở hữu ngay chỉ với: 5 tỷ
44.IN-07-27
 • Hướng: Tây Bắc
 • Diện tích đất: 100 m2
 • Diện tích xây dựng: 254,2 m2
 • Giá bao gồm VAT:  14,553,349,262 
 • Sở hữu ngay chỉ với: 5 tỷ
45.IN-07-48 ( đã bán)
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 116.80 m2
 • Diện tích xây dựng: 335.30 m2
 • Giá bao gồm VAT:  20,085,493,770 
 • Sở hữu ngay chỉ với: 6 tỷ 9
46.IN-08-32
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 114,5 m2
 • Diện tích xây dựng: 323,4 m2
 • Giá bao gồm VAT:  16,885,261,367
 • Sở hữu ngay chỉ với: 5,9 tỷ
47.IN-08-33
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 100 m2
 • Diện tích xây dựng: 253,7 m2
 • Giá bao gồm VAT:  14,548,005,404
 • Sở hữu ngay chỉ với: 5 tỷ
48.IN-08-34
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 88,3 m2
 • Diện tích xây dựng: 254,7 m2
 • Giá bao gồm VAT:  14,492,286,380
 • Sở hữu ngay chỉ với: 5 tỷ
49.IN-08-35
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 79,4 m2
 • Diện tích xây dựng: 198,7 m2
 • Giá bao gồm VAT:  13,250,119,028
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4,6 tỷ
50.IN-08-40
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 70 m2
 • Diện tích xây dựng: 198,7 m2
 • Giá bao gồm VAT:  12,034,100,509
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4,2 tỷ
51.IN-08-41
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 70 m2
 • Diện tích xây dựng: 198,7 m2
 • Giá bao gồm VAT:  12,034,100,509
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4,2 tỷ
52.IN-08-42
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 70 m2
 • Diện tích xây dựng: 198,7 m2
 • Giá bao gồm VAT:  12,034,100,509
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4,2 tỷ
53.IN-08-44 ( đã bán)
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 70 m2
 • Diện tích xây dựng: 198.70 m2
 • Giá bao gồm VAT: 12,034,100,509 
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4 tỷ 1
54.IN-08-45( đã bán)
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 70 m2
 • Diện tích xây dựng: 198.10 m2
 • Giá bao gồm VAT: 12,034,100,509 
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4 tỷ 1
55.IN-08-46 ( đã bán)
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 70 m2
 • Diện tích xây dựng: 198.10 m2
 • Giá bao gồm VAT: 12,027,687,892 
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4 tỷ 1
56.IN-08-47 ( đã bán)
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 70 m2
 • Diện tích xây dựng: 198.10 m2
 • Giá bao gồm VAT: 12,027,687,892 
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4 tỷ 1
57.IN-08-48 ( đã bán)
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 70 m2
 • Diện tích xây dựng: 198.10 m2
 • Giá bao gồm VAT: 12,034,100,509 
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4 tỷ 1
58.IN-08-49 ( đã bán)
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 70 m2
 • Diện tích xây dựng: 198.10 m2
 • Giá bao gồm VAT: 12,034,100,509 
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4 tỷ 1
59.IN-08-50 ( đã bán)
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 70 m2
 • Diện tích xây dựng: 198.10 m2
 • Giá bao gồm VAT: 12,034,100,509 
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4 tỷ 1
60.IN-08-51 ( đã bán)
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 70 m2
 • Diện tích xây dựng: 198.10 m2
 • Giá bao gồm VAT: 12,034,100,509 
 • Sở hữu ngay chỉ với: 4 tỷ 1
1.QT-01-44
 • Hướng: Tây Bắc
 • Diện tích đất: 72 m2
 • Diện tích xây dựng: 193.2 m2
 • Giá bao gồm VAT: 9,689,550,695
 • Sở hữu ngay chỉ với: 3,3 tỷ 
2.QT-01-47
 • Hướng: Tây Bắc
 • Diện tích đất: 72 m2
 • Diện tích xây dựng: 193.2 m2
 • Giá bao gồm VAT: 9,689,550,695
 • Sở hữu ngay chỉ với: 3,3 tỷ 
3.QT-01-51
 • Hướng: Tây Bắc
 • Diện tích đất: 72 m2
 • Diện tích xây dựng: 193.2 m2
 • Giá bao gồm VAT: 9,689,550,695
 • Sở hữu ngay chỉ với: 3,3 tỷ
4.QT-02-55
 • Hướng: Tây Nam
 • Diện tích đất: 90 m2
 • Diện tích xây dựng: 246.1 m2
 • Giá bao gồm VAT: 10,472,260,935
 • Sở hữu ngay chỉ với: 3,6 tỷ 

6

5.QT-02-65
 • Hướng: Tây Nam
 • Diện tích đất: 90 m2
 • Diện tích xây dựng: 246.1 m2
 • Giá bao gồm VAT: 10,472,260,935
 • Sở hữu ngay chỉ với: 3,6 tỷ
6.QT-02-72
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 72 m2
 • Diện tích xây dựng: 193.2 m2
 • Giá bao gồm VAT: 9,772,343,446
 • Sở hữu ngay chỉ với: 3,4 tỷ 
7.QT-02-75
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 72 m2
 • Diện tích xây dựng: 193.2 m2
 • Giá bao gồm VAT: 9,772,343,446
 • Sở hữu ngay chỉ với: 3 tỷ 4
8.QT-02-77
 • Hướng: Đông Nam
 • Diện tích đất: 72 m2
 • Diện tích xây dựng: 193.2 m2
 • Giá bao gồm VAT: 9,772,343,446
 • Sở hữu ngay chỉ với: 3,4 tỷ